Where The Mind Goes, Energy Follows

Tuesday, October 5, 2010

Allah Lebih Mengetahui

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Yusof ayat 76: Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan. Adalagi diatasnya yang lebih mengetahui